S T A T U T

KRAJOWEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
"SOLIDARNOŚĆ-80"Statut uchwalono w dniu 06 września 2002 w Rochnie
Zmiana : V Krajowy Zjazd Delegatów 14 czerwca 2003, Poznań.
VI Krajowy Zjazdu Delegatów 27-28.11.2004, Ślesino
VIII Krajowy Zjazd Delegatów, 08.11.2008, Ustka.


Solidarność ludzi pracy - w Kraju i za granicą - sprawiła, że w dniu 30 sierpnia 1980 roku ówczesny Rząd, a następnie Sejm, uznał, iż konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 87 i Nr 98 o wolności w organizowaniu się w związki zawodowe obowiązują w Polsce "tak jak ustawy".

W tymże dniu Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie - MARIAN JURCZYK - w imieniu związkowców oświadczył:

"Decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że wspólne uzgodnienia są dopiero początkiem drogi do poprawy stanu naszej gospodarki. Będziemy jednak ze swej strony starali się ten proces jak najbardziej przyspieszyć."

Te dwie myśli przewodnie z 1980 roku : wolność w organizowaniu się w związki zawodowe i rzetelna praca dla obecnej i przyszłej naszej pomyślności są podstawą tego statutu.

ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA
ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IV WŁADZE ZWIĄZKU
ROZDZIAŁ V SEKCJE ZAWODOWE, BRANŻOWE I INNI
ROZDZIAŁ VI STRAJK
ROZDZIAŁ VII OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO - ZAWODOWYCH I WYDAWNICTWA
ROZDZIAŁ VIII FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWEROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§. 1.

Związek nazywa się:

Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność-80"

Związek może używać skrótów nazwy: KNSZZ "Solidarność-80", KNSZZ "S-80".
W dalszej części statutu nazywany jest "Związkiem".
Związek używa znaku graficznego, o poniższym wzorze.
Napis "Solidarność-80" w kolorze czerwonym ewentualnie czarnym na białym tle.
Napis "KNSZZ" w kolorze czarnym w każdym przypadku.

 

§. 2.
Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą - zgodnie z prawem miejscowym.

§. 3.
Siedzibą Związku jest miasto Szczecin.

§.4.
Związek może tworzyć federacje i konfederacje związkowe oraz do takich organizacji przystąpić.
ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§.5.

Związek jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządowej i innych organizacji.

§.6.

Związek zrzesza pracowników, bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz inne osoby dopuszczone przez prawo do przynależności do związków zawodowych.
Związek może udzielić ochrony prawnej i pomocy również osobom niezrzeszonym w jego strukturach, jeżeli o taką pomoc się zwrócą.

§.7.

Celem Związku jest ochrona praw, godności oraz innych interesów członków Związku i ich rodzin, a w szczególności:

 1. ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych,
 2. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy i wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. podejmowanie starań o zgodność działania pracodawcy z interesami pracowników,
 4. szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,
 5. wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,
 6. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
 7. pogłębianie wiedzy członków Związku,
 8. ochrona pracowników przed utratą miejsca pracy,
 9. ochrona praw emerytów i rencistów.

§.8.

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie podlegających jego pieczy interesów pracowniczych, zwłaszcza wobec organów administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej, pracodawców, organizacji międzynarodowych, partii politycznych i innych instytucji i organizacji,
 2. zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, umów i innych porozumień,
 3. wszczynanie i udział w postępowaniu administracyjnym, sądowym i innych na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 4. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach proklamowania strajku,
 5. inicjowanie samopomocy członków Związku,
 6. podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom godziwego wypoczynku, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy pracodawcy,
 7. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
 8. ujawnianie nieprawidłowości w życiu społecznym w celu ich usuwania,
 9. sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy i wzywanie swoich członków do powstrzymania się od pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom,
 10. współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
 11. działalność medialna,
 12. opiniowanie projektów aktów prawnych, mających wpływ na poziom życia ludzi pracy i dotyczących ochrony ich praw i interesów,
 13. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
 14. powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
 15. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych,
 16. tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego i pomocy bezrobotnym,
 17. organizowanie i współudział w działaniu różnych form kas zapomogowo - pożyczkowych,
 18. popieranie działalności autorskiej, racjonalizatorskiej i wynalazczej oraz obrona praw powstałych w tym zakresie w wyniku umowy o pracę.

§.9.

 1. Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno-zawodowej, co oznacza że w ramach Związku na wszystkich jego szczeblach mogą działać sekcje zawodowe lub branżowe. Sekcje zawodowe obejmują pracowników wykonujących jeden zawód lub kilka zawodów pokrewnych.
 2. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu ze związkami zawodowymi, jeśli statuty i działalność tych związków odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym statucie.

§.10.

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 1. kandydatem może być wyłącznie członek związku uprawniony do głosowania na zebraniu / zjeździe / dokonującym wybory; posiadający co najmniej dwuletni staż w Związku. Powyższe nie dotyczy nowych komisji zakładowych.
 2. nie ogranicza się liczby kandydatów,
 3. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
 4. głosowanie jest tajne,
 5. przewodniczącego wybiera bezpośrednio walne zebranie członków lub zebranie /zjazd/ delegatów organizacji danego szczebla,
 6. nie może być członkiem władz w tym także delegatem żadnego szczebla członek organu zarządzającego (np. członek Zarządu Spółki), organu kierowniczego przedsiębiorstwa czy instytucji ( np. członek dyrekcji przedsiębiorstwa, szkoły, zakładu budżetowego), chyba że jest to przedsiębiorstwo Związku. Zapis ten nie dotyczy członków władz ani delegatów, którzy zostali wybrani przez pracowników do zarządu spółki albo innego organu zarządzającego lub nadzorującego,
 7. odwoływanie członka władz związkowych odbywa się na takich zasadach jak wybór,
 8. członkowie władz wszystkich szczebli, w tym delegaci, wybierani są na okres kadencji,
 9. kadencja władz Związku trwa cztery lata; kalendarz wyborczy - w tym także koniec kadencji - dla władz wszystkich szczebli uchwala Komisja Krajowa podając jednocześnie klucz do wyborów delegatów na Zjazd Krajowy; klucze do wyborów delegatów na Zjazdy Regionalne określają Zarządy Regionów,
 10. zasady wyborów /przy wymogu przestrzegania zasad niniejszego statutu/ uchwala zebranie lub zjazd danego szczebla,
 11. Wszystkie uchwały wszystkich organów związku są ważne, jeżeli są podjęte przy obecności co najmniej 50%+1 członków danego organu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. W głosowaniach w sprawach osobowych w pierwszej turze wygrywa ten z kandydatów, który uzyska w I turze wyborów 50% plus 1 głos. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, w drugiej turze biorą udział dwaj kandydaci, którzy w I turze uzyskali największą ilość głosów. Wygrywa ten z kandydatów, który uzyska większą ilość głosów. W sprawach osobowych (w tym podczas wyborów) obowiązuje tryb tajny. W pozostałych sprawach obowiązuje tryb jawny. Na żądanie co najmniej 10% składu organu zarządzą się głosowanie tajne.

§.11.

 1. Noworejestrowane zakładowe organizacje Związku powstają z woli co najmniej 10 członków. Zakładowa organizacja Związku niezwłocznie musi być zgłoszona do właściwego Zarządu Regionu lub Komisji Krajowej.
  Zgłoszenie winno zawierać: listę członków, uchwałę zebrania o powstaniu zakładowej organizacji związkowej, protokół z wyboru władz zakładowej organizacji związkowej. Organizacja licząca 3 do 5 osób wybiera przewodniczącego i skarbnika, którzy tworzą 2-osobową komisję zakładową. Organizacja licząca 6 do 9 osób wybiera komisję zakładową 3 osobową.
  Organizacja licząca 10 i więcej osób wybiera komisję zakładową i co najmniej 2 osobową komisję rewizyjną.
  W przypadku zwiększenia stanu osobowego zakładowa organizacja związkowa powinna uzupełniać skład swoich władz.
  Pojedyncze osoby i małe struktury zakładowe mogą tworzyć organizacje międzyzakładowe obejmujące więcej niż jednego pracodawcę. Postanowienia dotyczące organizacji międzyzakładowych stosuje się odpowiednio.
 2. Związek posiada osobowość prawną.
  Osobowość prawną posiadają organizacje regionalne /Regiony/ po dopełnieniu wymogów rejestracyjnych w Komisji Krajowej.
  Osobowość prawną posiadać mogą organizacje zakładowe po dopełnieniu wymogów rejestracyjnych w Komisji Krajowej lub Zarządzie Regionu .
  Inne agendy związku mogą posiadać osobowość prawną, po dopełnieniu wymogów rejestracyjnych w Komisji Krajowej lub Zarządzie Regionu.
  Komisja Krajowa prowadzi rejestr wszystkich struktur związkowych, w tym także zarejestrowanych w Zarządach Regionów z odnotowaniem którym z nich nadano osobowość prawną.
 3. Związek nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 4. Związek i jego Komisję Krajową reprezentują co najmniej dwie osoby upoważnione uchwałą Komisji Krajowej. Region i jego zarząd reprezentują co najmniej 2 osoby upoważnione uchwałą Zarządu Regionu. Organizację zakładową i komisję zakładową reprezentują co najmniej 2 osoby upoważnione uchwałą Komisji Zakładowej. Organizację Międzyzakładową oraz Komisję Międzyzakładową reprezentują co najmniej 2 osoby upoważnione uchwałą Komisji Międzyzakładowej.
 5. Odłączenie się jednostki organizacyjnej Związku od Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność-80" powoduje wykreślenie organizacji z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do użytkowania nazwy i znaku związkowego, a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec związku i utratę prawa do gospodarowania majątkiem organizacji, który przejmuje jednostka wyższego szczebla, właściwa terytorialnie lub branżowo.
 6. Wykreślenie organizacji związkowej z odpowiedniego rejestru następuje również z powodu nie płacenia składek przez okres trzech miesięcy.
  Wykreślenie następuje po upływie jednego miesiąca od otrzymania wezwania do zapłaty.
 7. Odwołanie należy wnosić do organu wyższej instancji Związku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Złożenie w terminie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania decyzji. Decyzja wydana po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. Nie złożenie odwołania lub złożenie go po ustalonym 14 - dniowym terminie, powoduje wykonanie decyzji.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§.12.

Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach Związku,
 2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów,
 4. korzystać z pomocy Związku w ochronie praw człowieka, pracowniczych i obywatelskich w razie ich naruszenia przez pracodawcę lub inną instytucję : w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie.
  Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku,
 5. otrzymywać zasiłki statutowe zgodnie z uchwałami władz poszczególnych szczebli Związku,
 6. otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostania bez pracy na skutek działalności związkowej, oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określają władze poszczególnych szczebli Związku,
 7. korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz obiektów kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,
 8. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,
 9. być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku.

§.13.

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
 2. brać udział w życiu związkowym,
 3. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,
 4. współdziałać w kształtowaniu samopomocy i koleżeństwa,
 5. posiadać legitymację członkowską.

§.14.

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

§.15.

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej /międzyzakładowej/. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do walnego zebrania organizacji zakładowej /międzyzakładowej/. Jeżeli pracodawca dokona zmian organizacyjnych czy restrukturyzacyjnych, to złożone uprzednio deklaracje członkowskie uznaje się za ważne do momentu wymiany przez właściwą organizację zakładową lub międzyzakładową związku.

§.16.

 1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
  1/ wystąpienia ze Związku,
  2/ wykluczenia,
  3/ zgonu,
 2. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwa komisja zakładowa /międzyzakładowa/ może ukarać udzieleniem upomnienia lub nagany, a w szczególnych przypadkach pozbawienia członkostwa. Zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania organizacji zakładowej /międzyzakładowej/.
 3. Od każdej decyzji organów Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do wyższej instancji.

§.17.

Komisje zakładowe /międzyzakładowe/ prowadzą ewidencję członków i wydają legitymacje członkowskie według wzoru ustalonego przez Komisję Krajową. Komisja Krajowa jest emitentem legitymacji. Komisja Krajowa prowadzi rejestr wydanych legitymacji.
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§.18.

Władzami ogólnozwiązkowymi są:
1/ Krajowy Zjazd Delegatów,
2/ Komisja Krajowa,
3/ Prezydium Komisji Krajowej,
4/ Krajowa Komisja Rewizyjna,
5/ Krajowy Sąd Koleżeński.

§.19.

 1. Do kompetencji Zjazdu należy:
   1/ uchwalenie zmian statutu,
   2/ uchwalenie ogólnego programu działania Związku,
   3/ ustalenie składki członkowskiej,
   4/ wybór przewodniczącego Komisji Krajowej,
   5/ wybór członków Komisji Krajowej zgodnie z postanowieniami §20. 4 - oraz wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
   6/ rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
   7/ udzielanie absolutorium Komisji Krajowej,
   8/ uchwalanie Regulaminu dla Komisji Rewizyjnej i Sądów Koleżeńskich,
   9/ przyznawanie tytułów:
   - Honorowego Przewodniczącego Związku
   - Honorowego Członka Związku,
   oraz zatwierdzanie Regulaminu Wyróżnień Honorowych.
   10/ innych spraw objętych porządkiem obrad.
  1. Zjazd zbiera się na sesję zwyczajną nie rzadziej niż co 2 lata. Zwołuje go Komisja Krajowa. Na wniosek co najmniej 1/3 zarządów regionalnych, 1/5 delegatów na Zjazd lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisja Krajowa obowiązana jest zwołać nadzwyczajną sesję Zjazdu w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu przez Komisję Krajową w tym terminie - zwołuje go Krajowa Komisja Rewizyjna.
  2. W Zjeździe biorą udział delegaci organizacji regionalnych Związku wybrani ma regionalnych zebraniach. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów z poszczególnych organizacji regionalnych ustala Komisja Krajowa proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych regionach.
  3. Zasady ważności uchwał Zjazdu określa § 10 p. 11 Statutu.

  §.20.

  1. Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:
   1/ Reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji zgodnie z zapisem §11 p.4.
   2/ koordynowanie działań i podejmowanie wiążących uchwał dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku,
   3/ uchwalanie rocznych budżetów i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
   4/ powoływanie, rejestrowanie i określanie terytorialnego działania dla regionów,
   5/ powoływanie, rejestrowanie sekcji branżowych i zawodowych oraz innych struktur ponadregionalnych i zatwierdzanie ich regulaminów wewnętrznych,
   6/ prowadzenie rejestru komisji zakładowych spoza zakresu działania regionów,
   7/ wykreślanie z rejestru struktur wymienionych w pkt. 4,5,6,
   8/ prowadzenie rejestru wszystkich struktur związkowych podległych regionom na podstawie informacji regionów,
   9/ zawieranie umów zbiorowych o zasięgu ponadregionalnym,
   10/ określanie klucza do wyboru delegatów na Zjazd Krajowy,
   11/ emisja i rejestr legitymacji członkowskich,
   12/ podejmowanie decyzji o strajku o zasięgu ponadregionalnym,
   13/ wybór członków Prezydium Komisji Krajowej,
   14/ ocena pracy Prezydium Komisji Krajowej,
   15/ powoływanie zarządów komisarycznych i pełnomocników z własnej inicjatywy, na wniosek zarządów regionów, Krajowej Komisji Rewizyjnej i sądów koleżeńskich,
   16/ wszystkie inne sprawy o zakresie ponadregionalnym, a nie zastrzeżone dla innych organów.
  2. Liczbę członków prezydium określa Komisja Krajowa. Pracami prezydium kieruje przewodniczący Komisji Krajowej lub jego zastępca.
  3. Kompetencje Prezydium Komisji Krajowej określane są uchwałami Komisji Krajowej.
  4. W skład Komisji Krajowej wchodzą:
   1. przewodniczący Komisji Krajowej
   2. przewodniczący Zarządów Regionów,
   3. osoby wybrane przez Zjazd. Każdy region ma z góry ustaloną liczbę miejsc w Komisji. Liczbę tę określa uchwała Zjazdu proporcjonalnie do liczby członków Związku w regionie. Głosuje się na listy cząstkowe. Prawo zgłaszania kandydatów na te listy przysługuje każdemu delegatowi na Zjazd.

  §.21.

  1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje Komisję Krajową i jej prezydium w zakresie działalności finansowej zgodnie z przyjętym preliminarzem budżetowym oraz realizację uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
  2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona polecić dowolnej komisji rewizyjnej Związku podjęcie działań kontrolnych według kompetencji, oraz przekazanie odpowiednich informacji i wyjaśnień.
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo do kontroli dowolnych struktur Związku w takim zakresie, w jakim kontroluje Komisję Krajową.
  4. Krajowa Komisja Rewizyjna może skierować Sądowi Koleżeńskiemu wyjaśnienie konfliktów wewnątrzzwiązkowych.
  5. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo, po wyczerpaniu wszystkich statutowych możliwości wnioskować do Komisji Krajowej o wprowadzenie Zarządu Komisarycznego w strukturze związku, która nie wywiązuje się bądź utraciła możliwości działania zgodnie z postanowieniami Statutu.
  6. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych we władzach krajowych z wyłączeniem funkcji delegata na Zjazd. Ponadto nie może uczestniczyć w kontroli struktury związkowej, której jest członkiem. Z chwilą przyjęcia innej funkcji związkowej członek KKR jest obowiązany złożyć rezygnację z pełnionego w KKR stanowiska.

  §.22.

  1. Krajowy Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach wynikających z członkostwa w Związku, oraz w sprawach konfliktów wewnątrzzwiązkowych.
  2. Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Komisji Krajowej, ani w Krajowej Komisji Rewizyjnej.
  3. Do Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy również:
   1/ rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia przez członków Związku postanowień Statutu lub uchwał organów Związku,
   2/ przekazywanie wniosków i formułowanie opinii pod adresem struktur związku,
   3/ składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,
   4/ Krajowy Sąd Koleżeński może stosować następujące kary wobec członków i struktur związku:
   1/ upomnienie,
   2/ nagana,
   3/ sporządzenie wniosku o wykreślenie.
  4. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 członków zwykłą większością głosów. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Krajowej.
  5. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.

  §.23.

  Władzami regionalnymi Związku są:
  1/ Regionalny Zjazd Delegatów,
  2/ Zarząd,
  3/ Prezydium Zarządu,
  4/ Regionalna Komisja Rewizyjna,
  5/ Regionalny Sąd Koleżeński.

  §.24.

  1. Do kompetencji Regionalnego Zjazdu Delegatów należy:
   1/ uchwalanie programu działalności regionalnej organizacji Związku,
   2/ wybór przewodniczącego i członków zarządu oraz członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej i Regionalnego Sądu Koleżeńskiego,
   3/ wybór delegatów na Krajowy Zjazd Związku,
   4/ rozpatrywanie sprawozdań zarządów, komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
   5/ udzielanie absolutorium Zarządowi Regionu,
   6/ sprawy inne objęte porządkiem obrad.
  2. Sesję regionalnego zjazdu delegatów zwołuje zarząd nie rzadziej niż co 2 lata. Zarząd musi zwołać sesję nadzwyczajną na wniosek komisji rewizyjnej, komisji zakładowych reprezentujących 1/5 członków organizacji regionalnej związku lub 1/5 delegatów na regionalny zjazd delegatów. Jeśli zarząd nie zwoła regionalnego zjazdu delegatów w ciągu miesiąca od złożenia wniosku - zwołuje go komisja rewizyjna.
  3. W regionalnym zjeździe delegatów biorą udział delegaci organizacji związkowych. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów poszczególnych organizacji ustala zarząd proporcjonalnie do liczby członków.
  4. Zasady ważności uchwał Zjazdu określa § 10 p. 11 Statutu

  §.25.

  1. Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:
   1/ wybór członków Prezydium Zarządu, z wyjątkiem przewodniczącego,
   2/ reprezentowanie organizacji regionalnej Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji,
   3/ ustalanie wytycznych do bieżącej działalności organizacji regionalnej Związku,
   4/ okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu,
   5/ uchwalanie budżetu organizacji regionalnej,
   6/ podejmowanie decyzji w sprawie strajku.
  2. Liczbę członków Zarządu i jego prezydium ustala Regionalny Zjazd Delegatów.

  §.26.

  Do kompetencji Prezydium zarządu regionalnego należy:
  1/ reprezentowanie Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, a także innych organów i instytucji na terenie regionu,
  2/ koordynowanie działań i podejmowanie wiążących uchwał dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku na terenie regionu,
  3/ powoływanie sekcji zawodowych, branżowych i innych o zasięgu regionalnym oraz zatwierdzenie ich regulaminów wewnętrznych, a także ich rejestrowanie,
  4/ zawieranie umów zbiorowych o zasięgu regionalnym,
  5/ podejmowanie decyzji o ogłoszeniu strajku o zasięgu regionalnym,
  6/ wykreślanie jednostek strukturalnych Związku w regionie z rejestru,
  7/ ocena pracy jednostek strukturalnych Związku w regionie,
  8/ powoływanie zarządów komisarycznych w jednostkach podlegających zarządowi regionu, po uzyskaniu akceptacji Prezydium Komisji Krajowej.

  §.27.

  Do określenia uprawnień regionalnej komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy §21, z tym że regionalnej komisji rewizyjnej przysługuje również prawo do kontrolowania działań zarządu i jego prezydium w zakresie zgodności z uchwałami Komisji Krajowej i regionalnego Zjazdu Delegatów.

  §.28.

  Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
  Instancją odwoławczą od postanowień Regionalnego Sądu Koleżeńskiego jest Krajowy Sąd Koleżeński. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Regionu.

  §.29.

  1. Władzami organizacji zakładowej /międzyzakładowej/ są:
   1) zebranie członków lub delegatów,
   2)komisja zakładowa lub komisja międzyzakładowa bądź oba te organy - w sytuacji, gdy zostały utworzone przez uprawnione organy,
   3)prezydium komisji zakładowej lub międzyzakładowej, jeżeli tak uchwalą właściwe komisje,
   4 )zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna.
   Do organizacji zakładowej stosuje się postanowienia § 11 p 1.
  2. Do kompetencji zebrania członków/ delegatów/ należą:
   1/ wybór przewodniczącego komisji,
   2/ wybór komisji,
   3/ wybór delegatów na Zjazd,
   4/ uchwalanie programu działania,
   5/ rozpatrywanie sprawozdań komisji zakładowej, (międzyzakładowej) i rewizyjnej,
   6/ udzielanie absolutorium dla władz,
   7/ ustalanie wewnętrznej struktury związku,
   8/ ustalanie liczby osób w komisji zakładowej, prezydium komisji zakładowej i komisji rewizyjnej.
   9/ sprawy inne objęte porządkiem obrad.
  3. Do kompetencji komisji zakładowej (międzyzakładowej) należą:
   1/ wybór członków prezydium komisji zakładowej (międzyzakładowej),
   2/ określanie kompetencji prezydium,
   3/ uchwalanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
   4/ współudział w wydawaniu regulaminu pracy,
   5/ uchwały w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego,
   6/ przyjmowanie i skreślanie członków,
   7/ obrona praw pracowniczych i związkowych w pełnym zakresie,
   8/ uchwalanie rocznych budżetów,
   9/ przygotowywanie sprawozdań z działalności,
   10/ rejestrowanie ( i zmiany do rejestru) komisji w instancji rejestrującej,
   11/ przekazywanie pracodawcy statutu i wykazu członków władz,
   12/ ocena pracy prezydium komisji,
   13/ inne sprawy w obszarze komisji, nie zastrzeżone dla innych organów.
  4. Kompetencje prezydium ustala uchwałami komisja zakładowa (międzyzakładowa).
  5. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
   1/ kontrolowanie komisji zakładowe /międzyzakładowej/ i jej prezydium w zakresie działalności finansowej zgodnie z przyjętym planem rocznym
   2/ kontrolowanie realizacji uchwał zebrania członków /delegatów/ i uchwał komisji zakładowe /międzyzakładowe/.
   3/ kontrolowanie realizacji uchwał organów nadrzędnych,
   4/ opracowywanie wniosków, w tym takie w zakresie udzielenia absolutorium dla komisji zakładowej (międzyzakładowej).

  §.30.

  W przypadku powstawania wieloszczeblowych struktur gospodarczych /np. koncerny, holding/ organizacja zakładowa lub międzyzakładowa może kształtować swoją strukturę w taki sposób aby mogła jak najlepiej służyć członkom związku.
  Struktury takie zatwierdza i rejestruje Zarząd Regionu lub Komisja Krajowa odpowiednio.

  §.31.

  1. Jeżeli organizacja zakładowa tak postanowi, to może składać się z kół wydziałowych, zawodowych itp.
  2. Kołem i jego pracami kieruje przewodniczący lub jego zastępca, wybierani przez zebranie członków koła, na ogólnych zasadach. Członkowie koła wybierają także delegatów na zakładowe zebranie delegatów.
  3. Kompetencje przewodniczącego koła określają komisje zakładowe.
  4. Organizacja zakładowa może także powoływać mężów zaufania, określając ich kompetencje.
  ROZDZIAŁ V

  SEKCJE ZAWODOWE, BRANŻOWE I INNE

  §.32.

  Sekcje zawodowe, branżowe i inne na szczeblu regionalnym powoływane są przez Zarządy Regionalne Związku z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych.
  W wyniku porozumienia między odpowiednimi sekcjami szczebla regionalnego Komisja Krajowa powołuje sekcje zawodowe, branżowe i inne na szczeblu krajowym.

  §.33.

  Strukturę oraz zasady powoływania i funkcjonowania sekcji zawodowych, branżowych i innych uchwala Komisja Krajowa. Opracowane przez te struktury regulaminy wewnętrzne zatwierdza Komisja Krajowa.

  §.34.

  Sekcje zawodowe, branżowe i inne przygotowują lub opiniują projekty zbiorowych układów pracy oraz wykonują inne zadania dotyczące zawodów i branż, zlecone przez władze Związku, względnie uzgodnione z tymi władzami. Komisja Krajowa upoważniać może sekcję do zawierania w jej imieniu zbiorowych układów pracy.  ROZDZIAŁ VI

  STRAJK

  §.35.

  Po wyczerpaniu innych form działania Związek może podjąć akcję strajkową zgodnie z prawem.  ROZDZIAŁ VII

  OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO - ZAWODOWYCH I WYDAWNICTWA

  §.36.

  1. W ramach Związku może działać Ośrodek Prac Społeczno - Zawodowych, prowadzący badania nad warunkami życia i pracy, jak również kosztami utrzymaKrajowa Komisja Rewizyjna może skierować Sądowi Koleżeńskiemu wyjaśnienie konfliktów wewnątrzzwiązkowych. br /p align=/linia ogółu pracowników oraz przygotowujący ekspertyzy w zakresie polityki społeczno- gospodarczej dla potrzeb Związku.
  2. br /
  3. Strukturę Ośrodka, jego funkcjonowanie i fundusze określa Komisja Krajowa.
  4. Organizacje regionalne Związku mogą powoływać podobne ośrodki zajmujące się problematyką regionu, zawodów i branż.

  §.37.

  Związek może dysponować własnymi środkami przekazu informacji. O ich statucie decydują władze związkowe odpowiednich szczebli.  ROZDZIAŁ VIII

  FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

  §.38.

  1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.
  2. Fundusze Związku tworzone są z:
   1/ składek członkowskich, pobieranych przez służby finansowe zakładów pracy na rzecz Komisji Zakładowych,
   2/ darowizn, zapisów i dotacji,
   3/ dochodów z majątku Związku, oraz prowadzonej za zgodą odpowiednich władz Związku działalności gospodarczej,
   4/ dochodów z imprez kulturalnych, sportowych itp.

  §.39.

  Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno - oświatowej Związku, oraz jego działalności statutowej.

  §.40.

  1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
  2. Budżety uchwala się na okres roczny.
  3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna dla jego członków.

  §.41.

  1. Wysokość składki członkowskiej ustala się na 1% brutto wynagrodzenia. Dla emerytów i rencistów i bezrobotnych i niepracujących studentów - 2 zł.
  2. Komisja Zakładowa / Międzyzakładowa/ zebraną kwotę tj. 100% dzieli na 3 części i tak:
   70% pozostawia do własnej dyspozycji,
   15% przekazuje na konto Zarządu Regionu,
   15% przekazuje na konto Komisji Krajowej /bezpośrednio/.
   W przypadku gdy Komisja Zakładowa /Międzyzakładowa/ jest zarejestrowana bezpośrednio w Komisji Krajowej / tzn. nie podlega żadnemu Regionowi/ 30% składek przekazuje na konto Komisji Krajowej.
  3. Wobec organizacji nie odprowadzających składek do instancji wyższego szczebla będą zastosowane sankcje od upomnienia do skreślenia z rejestru Związku.

  §.42.

  Sposób likwidacji majątku i struktur Związku określony zostanie w uchwale Komisji Krajowej podjętej w czasie ostatniego jej posiedzenia.  ROZDZIAŁ IX

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §.43.

  1. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych, dotyczących jego interpretacji, decyzje podejmuje Komisja Krajowa.
  2. Interpretację statutu dokonaną przez Komisję Krajową ocenia - na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej - Krajowy Zjazd Delegatów.

  §.44.

  Akta zawierające decyzje majątkowe, orzeczenia lub opinie organów Związku należy, przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  Statut został uchwalony przez IV Krajowy Zjazd Delegatów w Rochnie w dniu 06 września 2002r.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.